НОМГУИ ЊУЉЉАТЊО  
БАРОИ НАМОЯНДАГОНИ ТИББИИ КОРХОНАЊОИ ИСТЕЊСОЛИИ ФАРМАСЕВТИИ ХОРИЉИЕ, КИ БА ФАЪОЛИЯТИ ФАРМАСЕВТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

1. Шањодатномаи соњибкорї
2. Иќтибос
3. РМА
4. Дархост
5. Мактуб – ќарори расмї аз ширкат ё заводи истењсоли дар бораи кушодани намояндагї дар Љумњурии Тољикистон
6. Ваколатномаи кулл аз ширкат ё заводи истењсолї бо номбар кардани ваколатњо ба шахси мушаххас
7. Нусхаи шањодатномаи намояндаи тиббї (њангоми азнавбаќайдгирї)
8. Нусхаи диплом дар бораи маълумоти касбї, ки аз љониби нотариус тасдиќ гардидааст (барои шахси воќеї)
9. Нусхаи ќарордодњо ё дигар њуљљатњои тасдиќкунанда дар бораи ќабул намудан ба кор.

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї