ЉОЙЊОИ ХОЛИИ КОРЇ

Тибќи моддаи 11, бахши 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» талаботи њирфаї ба шахсоне, ки ба вазифањои давлатии хизмати давлатї довталаб њастанд, чунин аст:
- тањсилоти олии касбї ва миёнаи касбї бо назардошти ихтисос ва категорияи мансабњои давлатии хизмати давлатї;
- собиќаи умумї ва таљрибаи кор аз рўи ихтисос;
- адои хизмати њарбї барои ишѓоли мансабњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст;
- собиќаи хизмати давлатї;
- донистани забони давлатї;
- донистани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ки иїрои ўњдадорињои мансабии хизматчии давлатиро ба танзим медароранд.

Тибќи моддаи 13, бахшњои 2 ва 3-и Ќонуни Љумњкрии Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» ба вазифањои маъмурии хизмати давлатї шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба синни 18 расидаанд ва љавобгўи талаботи касбии аз љониби ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар шудаанд, ќабул карда мешаванд.


ЉОЙЊОИ ХОЛИИ КОРЇ ДАР ДАСТГОЊИ МАРКАЗИИ ХАДАМОТ

Дар шўъбаи бањисобгирии муњосибавї - 1 љой барои ишѓол намудани љойи мутахассисис, маош - 634,40 сомонї. Талаботи асосї: маълумоти олии иќтисодї, собиќаи корї аз рўйи ихтисос.


ЉОЙЊОИ ХОЛИИ КОРЇ ДАР РАЁСАТИ ХАДАМОТ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃД

Дар шуъбаи назорати давлатї оид ба маводи ороишию гигиенї - 1 љой барои ишѓол намудани љойи сармутахассисис, маош - 894,40 сомонї. Талаботи асосї: маълумоти олии фармасевтї ё тиббї, собиќаи корї аз рўйи ихтисос на камтар аз 5 сол.

Дар шўъбаи бањисобгирии муњосибавї - 1 љой барои ишѓол намудани љойи сармутахассисис, маош - 634,40 сомонї. Талаботи асосї: маълумоти олии иќтисодї, собиќаи корї аз рўйи ихтисос на камтар аз 5 сол.


ЉОЙЊОИ ХОЛИИ КОРЇ ДАР РАЁСАТИ ХАДАМОТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Дар шуъбаи назорати давлатї оид ба маводи ороишию гигиенї - 1 љой барои ишѓол намудани љойи сармутахассисис, маош - 894,40 сомонї. Талаботи асосї: маълумоти олии фармасевтї ё тиббї, собиќаи корї аз рўйи ихтисос на камтар аз 5 сол

Дар шуъбаи назорати давлатї оид ба маводи ороишию гигиенї - 2 љой барои ишѓол намудани љойи мутахассисиси пешбар, маош - 733,20 сомонї. Талаботи асосї: маълумоти олии фармасевтї ё тиббї, собиќаи корї аз рўйи ихтисос на камтар аз 3 сол.


ЉОЙЊОИ ХОЛИИ КОРЇ ДАР НАМОЯНДАГИИ ХАДАМОТ ДАР ВМКБ

Айни замон љойњои холии корї нест.


ЉОЙЊОИ ХОЛИИ КОРЇ ДАР НАМОЯНДАГИИ ХАДАМОТ ДАР МИНТАЌАИ ЌУЛОБ

Айни замон љойњои холии корї нест.

Барои маълумоти муфассаи гирифтан ба нишонии зерин мурољиат намоед: ш. Душанбе, к. А. Навои 5/5; тел.: 235.77.15

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї