ЌОНУНЊО

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатии ањолї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти фармасевтї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањодињии мутобиќат»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми иљозатдињї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи реклама»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор дар Љумњурии Тољикистон»


ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї