ЌОНУНЊО

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатии ањолї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти фармасевтї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањодињии мутобиќат»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи низоми иљозатдињї»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи реклама»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор дар Љумњурии Тољикистон»


ЌАРОРЊОИ ЊУКУМАТ

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон»

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї»

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Оид ба тасдиќи Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» (дар тањрири нав)

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќоидањои воридоту содироти маводи доруворї, молњои тиббї, инчунин воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои дар тиб истифодашаванда дар Љумњурии Тољикистон»

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи тартиби сертификатсияи маводи доруворї ва молњои тиббї»

 


ДИГАР САНАДЊОИ МЕЪЁРЇ

Фармоиши Вазири Љумњурии Тољикистон «Оиди тасдиќи номгўйи маводи доруворие, ки аз дорухонањо бе дорухат дода мешаванд»

 

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї