ФАЪОЛИЯТИ ХАДАМОТ

Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї маќоми ваколатдори њокимияти иљроияи давлатї буда, назорати давлатии фаъолияти фармасевтиро дар Љумњурии Тољикистон амалї менамояд.

Хадамот дар Наќшаи идоракунии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї Љумњурии Тољикистон ќарор дошта, дар њамкорї бо маќомоти њокимияти иљроия, дигар ташкилотњо ва маќомоти њифзи њуќуќ фаъолияти худро дар соњаи муќарраршуда амалї мегардонад.

Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї фаъолияти худро тибќи Низомномае, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон бо ќарори №483 аз 1 октябри соли 2008 тасдиќ намудааст, ба роњ монда, вазифањои бар дўшаш бударо тавассути раёсатњои вилоятї ва дигар зерсохторњои худ амалї менамояд.

Асоси њуќуќии фаъолияти Хадамот Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти фармасевтї», ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон ва њамин Низомнома мебошад.


ВАЗИФАЊОИ ХАДАМОТ

Асосии вазифањои Хадамот:
- дар њамкорї бо маќомоти хифзи њуќуќ ва дигар вазорату идорањо барномаи рушди соњаи давла-тии экспертиза, стандартонї, сертификатсияро дар ќисмати кафолати таъмини давлатии ањолї бо маводи дорувории хушсифат, ашёи хоми доруворї, маводи нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњои онњо, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишї, обњои минералии дорои хусусияти табобатию пешгирї ва маводи безарарку-нанда, реагентњои ташхисию ѓизои кўдакона бо татбиќи стандартњои байналмилалї амалї менамояд;
- назорат ва санљиши фаъолияти ташкилотњои фармасевтї, новобаста аз шакли моликият ва то-беияти идоравиашон, инчунин муомилоти ќонунии маводи доруворї, маводи нашъадор, психо-тропї ва прекурсорњои онњо, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли био-логї ва воситањои ороишии дорои хусусияти табобатию пешгирї;
- њамоњангсозии байнисоњавї ва назорати давлатии фаъолияти ташкилотњои фармасевтї, новоба-ста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон оид ба масъалањои истењсол, тайёркунї, вори-дот, содирот, санљиши сифат, нигоњдорї, фурўш ва истифодабарии маводи доруворї, маводи нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишии дорои хусусияти табобатию пешгирї;
- тибќи тартиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї намудани корњои омода-созї, барасмиятдарорї ва пешнињоди њуљљатњои рухсатномадињии воридот ва содироти маводи доруворї, молњои тиббї, ашёи хоми доруворї, маводи санитарию гигиенї ва воситањои ороишї, обњои минералии дорои хусусияти табобатию пешгирї ва маводи безараркунанда, реагентњои ташхисию ѓизои кўдакона дар Љумњурии Тољикистон;
- иљрои корњои баќайдгирии давлатии дорувории истењсоли ватанию хориљї, ашёи хоми доруворї, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишии дорои хусусияти табобатию пешгирї, бо тартиби муќарраргардида бекор кардани гу-воњномањои баќайдгирии онњо;
- гузаронидани аккредитатсияи муассисањои фармасевтї, корхона ва нуќтањои савдои мањсулоти табобатию профилактикї, маводи ороишию гигиенї, шахсони воќеї ва њуќуќї, аз љумла намо-яндагињои тиббии корхонањои истењсолии фармасевтии хориљие, ки ба фаъолияти фармасевтї машѓуланд;
- ташкил ва гузаронидани санљишњои назоратї дар муассисањои фармасевтї, табобатию профи-лактикї, нуќтањои фурўш, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон оид ба иљрои тартиб ва ќоидањои нигоњдорї, истифодабарї, таќсимот, истењсол ва фурўши маводи доруворї, маводи нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо, молњои тиббї, маводи санитарию ги-гиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишї, обњои минералии дорои хусусияти табо-батию пешгирї ва маводи безараркунанда, реагентњои ташхисию ѓизои кўдакона;
- назорати давлатии шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба фаъолияти фармасевтї машѓуланд, новоба-ста аз шакли моликият ва тобеъияти идоравиашон оид ба риоя гардидани талаботи стандартњои давлатї ва соњавї, санадњои меъёрию њуќуќї, инчунин талабот оид ба бастабандї ва тамѓагузо-рии маводи доруворї, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишии дорои хусусияти табобатию пешгирї;
- санљиши (пешакї, минбаъдї, интихобї, арбитражї) сифати маводи доруворї, маводи нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишї, обњои минералии дорои хусусияти табобатию пешгирї ва маводи безараркунанда, реагентњои ташхисию ѓизои кўдакона;
- назорат, баќайдгирї, сертификатсиякунонї ва дигар амале, ки ба муомилоти маводи дорувории сахттаъсир, маводи дорувории нашъадор, моддањои психотропї, прекурсорњо, моддањои зањрнок ва реактивњои ташхисї вобаста мебошад;
- тибќи тартиби муќарраргардида њангоми воридоту содирот ва пеш аз фурўш додани сертифика-ти мутобиќат ва хулосаи сифати маводи доруворї, маводи нашъадор, моддањои психотропї ва прекурсорњо, молњои тиббї, маводи санитарию гигиенї, иловањои фаъоли биологї ва воситањои ороишї, обњои минералии дорои хусусияти табобатию пешгирї ва маводи безараркунанда, реа-гентњои ташхисию ѓизои кўдакона.

ТЕЛЕФОНИ ИТТИЛООТИИ ХАДАМОТ: 88.800.03.03; 88.800.03.30

Copyright ©2017 Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї